Committee

Name Position Phone No
Shri. Dinesh Koyande President 9869373591
Shri. Ashok Kanekar Vice-President

8097553433
9930991509

Shri. Mahesh Vaidya Secretary

02148-222309
9881248889

Shri Dinesh Kurdekar Treasurer 9371194767
Shri. Avinash Vaidya Member

9766691199
9209168300